Search Result of "นันธวุฒิ ลีอมรสิริ"

About 83 results
Img

Researcher

ดร. นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาองค์กร, การควบรวมกิจการ

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนานวัตกรรมการวางแผนอัตรากำลังเชิงยุทธศาสตร์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาและพัฒนาตัวแบบการประเมินแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ปี 2556-2559 (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแรงจูงใจและระบบการจ่ายผลตอบแทนภาครัฐ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยแผนการพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่งกรมการปกครอง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความผูกพันของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ

ผู้เขียน:Imgปิยนันท์ สุวณิชย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ผู้เขียน:Imgวิเชียร รัชสัน

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยใช้ทฤษฎีการตลาด 3.0 : ศึกษาเฉพาะกรณี ธุรกิจการท่องเที่ยว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้เขียน:Imgศักดิ์นิรันดร์ รักปลื้ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ

ผู้เขียน:Imgปิยนุช นุชพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร

ผู้เขียน:Imgนงนุช ขันแสง

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร

ผู้เขียน:Imgพรศักดิ์ จุฑากาญจน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

12345