Search Result of "นันทา รอดรัตน์"

About 1 results
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบัญชี ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgนันทา รอดรัตน์

ประธานกรรมการ:ImgKwansagool Tengamnuay

กรรมการร่วม:Imgนางอุษณา ภัทรมนตรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection