Search Result of "นันทวัจน์ ปัญญายศธนากรณ์"

About 13 results
Img

Researcher

นาย นันทวัจน์ ปัญญายศธนากรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:บัญชี

Resume

Img

Researcher

นาย โสภณ สระทองมา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการ

Resume

Img

Researcher

นางสาว อังคณา ธนานุภาพพันธุ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์, นโยบายสาธารณะ

Resume

Img

Researcher

ดร. พงศ์พันธ์ ศรีเมือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัยธุรกิจ, กลยุทธ์ธุรกิจ, ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม, กิจการเพื่อสังคม

Resume

Img
Img

Researcher

นาง ทาริกา แย้มขะมัง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การเงิน, ภาษีอากร

Resume

Img

Researcher

นาย สมยศ วิวรรธน์อภินัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย สมนึก จงไพบูลย์กิจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว เกษศิณี ตั้งอั้น, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ด้านการบัญชี การเงิน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชุดาพร สอนภักดี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การบัญชี

Resume