Search Result of "นันทนาการ"

About 334 results
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

โล่หฺเกียรติยศผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2551 ประเภทพัฒนาการด้านนันทนาการ เกียรติบัตรเชิดชูเยรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2551 ประเภทพัฒนาวิชาการด้านนันทนาการ (2008)

ผลงาน:ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2551 สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นักวิจัย: Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

Doner:สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

โล่ และเกียรติบัตร้ชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านนันทนาการ ประจำปี 2551 ประเภทพัฒนาวิชาการด้านนันทนาการ (2008)

ผลงาน:บุคลคลดีเด่นทางนันทนาการ สายวิชาการ ประจำปี 2551

นักวิจัย: Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

Doner:กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

โล่และเกียรติบัตรผู้มีผลงานด้านนันทนาการดีเด่น ประเภทวิชาการ โคงการนันทนาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ (2004)

ผลงาน:ผู้มีผลงานด้านนันทนาการดีเด่นสายวิชาการ ในโครงการนันทนาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

นักวิจัย: Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

Doner:สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การกำหนดกำหนดปัจจัยชี้วัดและติดตามผลกระทบเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโป่งพุร้อน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ขีดความสามารถด้านจิตวิทยาในการรองรับกิจกรรมดำน้ำตื้นของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ขีดความสามารถด้านนิเวศวิทยาในการรองรับกิจกรรมดำน้ำตื้นของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

Img

ที่มา:ประชุมวิทยาการแห่งชาติ เรื่อง มิติใหม่สู่อนาคต : สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

หัวเรื่อง:มิติใหม่สู่การเรียนรู้ : สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนากร

Img

ที่มา:วารสาร สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อกำลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายและความเร็วในนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย

Img

ที่มา:วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

หัวเรื่อง:การเผาผลาญไขมันในระหว่างการออกกำลังกายที่ระดับความหนักต่างกัน ในผู้หญิงน้ำหนักตัวเกินอายุ 40-49 ปี

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2551 สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

หัวเรื่อง:ผู้มีผลงานด้านนันทนาการดีเด่นสายวิชาการ ในโครงการนันทนาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

Img

ที่มา:วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ต่อกระบวนการส่งเสริมกีฬาในสังคมไทย

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

โปรแกรมเสริมนันทนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suvimol TANGSUJJAPOJ,

วารสาร:

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา: คณะพลศึกษา ครั้งที่ 5 เรื่อง กิจกรรมทางกาย กีฬา นันทนาการ สำหรับบุคคลพิเศษ

หัวเรื่อง:การพัฒนาสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำหรับนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง มิติใหม่สู่อนาคต : สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

หัวเรื่อง:มิติใหม่สู่การเรียนรู้ : สุขภาพ พลศึกษา และนันทนาการ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง มิติใหม่สู่อนาคต : สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

หัวเรื่อง:การพัฒนาสมองในการออกกำลังกาย

Img

ที่มา:โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานการเงินการคลังของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...