Search Result of "นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgถาวร เอียงอุบล

ประธานกรรมการ:Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเจริญ กระบวนรัตน์*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบประเมินค่าทักษะกรีฑาลานสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้เขียน:Imgวรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้

ประธานกรรมการ:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวิญญู ทรัพยะประภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: กรณีศึกษาโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgบุญเยี่ยม สุทธิพงศ์เกียรติ

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการร่วม:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เขียน:Imgปรีชา เกตุชาติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาและความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด พิษณุโลก

ผู้เขียน:Imgสนธยา สวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวเกื้อกูล ทาสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุปรีดา ญาณภิรัต, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgรัตนาพร ตันสิทธิแพทย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ผู้เขียน:Imgกำพล คฤหบดี

ประธานกรรมการ:Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพีรเดช มาลีหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเจริญ กระบวนรัตน์*

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างสไลด์ประกอบเสียงเรื่อง "เกษตรทฤษฎีใหม่" สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgวิไลลักษณ์ โพธิ์อุ่น

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสหวิทยาเขตบรมราชชนนี 2 กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgไพบูลย์ เพชรศักดิ์วงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายพีรเดช มาลีหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgNarongsak Phumjan

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอัตมโนทัศน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตการศึกษา 1

ผู้เขียน:ImgSurang PUGKRUG

ประธานกรรมการ:Imgนางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวสันต์ ทองไทย

กรรมการวิชารอง:Imgรุ่ง เจนจิต

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgนพคุณ นาคทอง

ประธานกรรมการ:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวิสูตร กองจินดา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้สาระของภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสื่อเสริมทักษะ การอ่านนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน สมาคมไทย - ออสเตรเลียน จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgนิลุบล คงเกตุ

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชนิดา ชีพเป็นสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ การจัดการพื้นที่คุ้มครอง มิติมนุษย์ในการจัดการและอนุรักษ์สัตว์ป่า

Resume

Img

Researcher

ดร. กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

12