Search Result of "นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของนิสิตครูในเชิงความตระหนักและการปฏิบัติ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยใช้กรณีตัวอย่างจากหนังสือเรื่อง "ครูสมพรคนสอนลิง" (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกภูมิ จันทรขันตี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img

Researcher

ดร. นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนวิทยาศาสตร์ การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเรียนฟิสิกส์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการเรียนผ่านบริบท, การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์, การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรุ้ กิจกรรมปฏิบัติการและการประเมินเพื่อพัฒนาในคณิตศาสตร์

Resume

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศการทำวิจัยในชั้นเรียนให้แก่นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ของอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:การพัฒนารายวิชาทักษะการสอนเคมีเพื่อพัฒนาความรู้ในเนื้อหาบูรณาการกับวิธีการสอน (Pedagogical Content Knowledge) สำหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำวิจัยในชั้นเรียนและความต้องการได้รับการนิเทศการทำวิจัยในชั้นเรียนจากครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสองแห่งในภูมิภาคตะวัน