Search Result of "นักวิจัยรุ่นเยาว์"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์จำนวนและคุณภาพสูงสุด (KU research Star) (2013)

นักวิจัย:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวนและคุณภาพสูงสุด (KU Research Star) (2014)

นักวิจัย:Imgดร.ศันสนีย์ อุดมระติ

Doner:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัล ซิว กาญจนจารี เพื่อวิศวกรรมไฟฟ้า (Siew Karnchanachari Awards for Electrical Engineering) ประเภทผลงานวิจัย นักวิจัยรุ่นเยาว์ (2013)

ผลงาน:ระบบควบคุมแรงสัมผัสอัจฉริยะเพื่อช่วยรวมการทำงานระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์โดยไม่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์วัดแรง Force Sensor

นักวิจัย: Imgดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์

Doner:บริษัท Panasonic ประเทศไทย จำกัด มอบรางวัลโดย ดร. กนิษฐา กาญจนจารี

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนักวิจัยรุ่นเยาว์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรุจิราพร รามศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง รุจิราพร รามศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาหลักสูตร , การจัดการเรียนการสอน, การวัดและประเมินผล, การวิจัยทางการศึกษา

Resume