Search Result of "นักวิจัยรุ่นจิ๋ว"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:สถบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนากลยุทธ์การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นจิ๋วด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรฉัตร สุปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วีรฉัตร สุปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การศึกษานอกระบบ, การศึกษาตามอัธยาศัย, การศึกษาตลอดชีพ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การพัฒนาการเกษตรทางเลือก

Resume