Search Result of "นักลงทุนตลาดหุ้นไทย"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนบุคคลอนาคตและกลุ่มนักลงทุนบุคคลปัจจุบันในตลาดทุนไทยกับระดับความรู้ทางการเงินการลงทุน

Img

Researcher

ดร. ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Investment , Mutual Fund, Business Finance, Fin Tech Startup

Resume