Search Result of "นักท่องเที่ยวต่างชาติ"

About 21 results
Img

งานวิจัย

การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธิดาพร ศุภภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img

งานวิจัย

การพยากรณ์ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธิดาพร ศุภภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของค่าเงินบาทต่อรายรับจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติและผลผลิตรายสาขาการผลิตของไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประมาณอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยแบบจำลองคุณลักษณะ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิจัยรามคำแหง

หัวเรื่อง:ทัศนะของผู้ประกอบการร้านอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Img

งานวิจัย

วิทยาการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธิดาพร ศุภภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img

Researcher

ดร. บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค, ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต, การท่องเที่ยว, การประยุกต์ใช้แบบจำลองเศรษฐมิติ

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แรงจูงใจ ความรู้สึกเสี่ยงและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อจังหวัดอยุธยาในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรม: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรมต่างกั

Img

Researcher

ดร. ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประเมินภาวะโภทชนาการ, โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน , การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ , โภชนาการ, วิทยาศาสตร์การอาหาร

Resume

12