Search Result of "นักท่องเที่ยวชาวยุโรป"

About 11 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความสำคัญในการเลือกใช้บริการที่พักแบบ บูติก โฮเต็ล ในเขตกรุงเทพมหานคร

Img

Researcher

ดร. อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยวและการโรงแรม, พฤติกรรมผู้ใช้บริการ, ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว, ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

นางสาว อุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

นาง จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดจำแนกพืช, สัณฐานวิทยาของพืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์การวางแผนและการพัฒนา

Resume

Img

Researcher

ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Mathematical Economics, Econometrics , Microeconomics, Financial Economics, Environmental Economics

Resume