Search Result of "นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ"

About 31 results
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของผู้ประกอบการตามชายหาดในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาตู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแนะนำวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการชมกีฬามวยไทย

ผู้เขียน:ImgSanya RATANAPAIWONG

ประธานกรรมการ:Imgเดชศักดิ์ จันทรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาตู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแนะนำวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Img

Researcher

นาย นิติกร ฤทธิโคตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การแปล, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

Resume

12