Search Result of "นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ CLMV"

About 2 results
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ CLMV ในพื้นที่จังหวัดภูมิภาค (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

Img

Researcher

ดร. ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume