Search Result of "นักกีฬาวิลแชร์"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกพลังโอเมตริกบริเวณส่วนบนของร่างกายระยะเวลา 4 สัปดาห์ที่มีต่อความเร็วและสมรรถภาพแอนแอโรบิกในนักกีฬาวิลแชร์เพศชาย

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:การเสริมเวย์โปรตีนร่วมกับการฝึกด้วยแรงต้านที่มีต่อสัดส่วนของร่างกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในนักกีฬาวิลแชร์เรสซิ่ง

Img

ที่มา:วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อกำลังกล้ามเนื้อส่วนบนและความเร็วในนักกีฬาวิลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย

Img

Researcher

ดร. จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

Resume