Search Result of "นส.วิภาวรรณ พรหมเจริญ"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมกากรำข้าวหลังสกัดน้ำมัน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส.วิภาวรรณ พรหมเจริญ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีทางอาหาร/การวัดค่าสี /อิมัสชั่น

Resume