Search Result of "นส.กนกพร กมลชิตร (Miss.Kanokporn Kamonchit)"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโครงร่างชั่วคราวจากวัสดุชีวเชิงประกอบ PLA/PCL โดยอาศัยการขึ้นรูปต้นแบบแบบรวดเร็วด้วยเทคนิค SVM (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติกร พัตนพิบูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส.กนกพร กมลชิตร

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ฐิติกร พัตนพิบูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Additive Manufacturing, Design & Development of Automation System

Resume