Search Result of "นส. อภิญญา ภูมิสายดอน"

About 4 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

เกียรติบัตรรางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย (2013)

ผลงาน:การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารไลโคปีนหลังการเก็บเกี่ยวของฟักข้าวและการทำนาย

นักวิจัย: Imgนส. อภิญญา ภูมิสายดอน Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Img

งานวิจัย

การทำนายปริมาณสารไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนจากผลฟักข้าวหลังการเก็บเกี่ยว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว อภิญญา ภูมิสายดอน

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ทุนอุดหนุนการวิจัย)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume