Search Result of "นส. ณัฐมน ศิริปการ"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

The Attributes of Dried Cherry Tomatoes Produced by Different Conditions of Osmotic Dehydration and Drying Operation

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

ศึกษากรรมวิธีผลิตน้ำอ้อยผง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการอบแห้ง, การให้ความร้อนแบบโอห์มมิค, เทคโนโลยีการแช่เยือกแข็ง

Resume