Search Result of "นวัตกรรมชาวบ้าน"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หัวเรื่อง:โครงการประสานงานโครงการการประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. กมลพรรณ แสงมหาชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Human-Computer Interactions, E-Commerce, Quantitative Studies, SEM

Resume

Img

Researcher

ดร. พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ความยั่งยืน, การจัดการโครงการ

Resume