Search Result of "นวนิยายไทย"

About 32 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คำยืมภาษาตะวันตกในนวนิยายไทย (2010)

ผู้แต่ง:ImgMrs.SIRIWAN NANTACHANTOON, Associate Professor, Imgน.ส.ลักขณา พรมพรรณา ,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบวัจนกรรมอ้อมในบทสนทนาในนวนิยายไทยต่างสมัย : ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์

ผู้เขียน:Imgนภัทร อังกูรสินธนา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คำยืมภาษาตะวันตกในนวนิยายไทย

ผู้เขียน:Imgลักขณา พรมพรรณา

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSupatra Indana

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาส่วนขยายคำเรียกสัมผัสในนวนิยายไทยรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน

ผู้เขียน:Imgกนกวรรณ ศรีบุญธรรม

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวิชาติ บูรณะประเสริฐสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะเด่นและคุณค่าของนวนิยายไทยรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (พ.ศ. 2522-2546)

ผู้เขียน:Imgพรพรหม บุญถนอม

ประธานกรรมการ:Imgนางยุพร แสงทักษิณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgDhanate Vespada

กรรมการวิชารอง:ImgRuenruthai Sujjapun

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ECTI-CON 2012 organizing committee

หัวเรื่อง:Subcarrier Clustering for MISOOFDM Channels with Quantized Beamforming

Img

Researcher

ดร. สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณกรรมไทยสมัยใหม่, วรรณคดีเปรียบเทียบ, วรรณคดีวิจารณ์

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณกรรมไทย: เน้นวรรณกรรมวิจารณ์ วรรณกรรมประชานิยม (popular literature), การศึกษาวรรณกรรมโดยประเภท: เน้นโรมานซ์ (romance) ยาโออิ (yaoi) หรือ Boys' Love (BL), ภาพยนตร์ศึกษา (film studies), การดัดแปลงศึกษา (adaptation studies), ความทรงจำศึกษา (memory studies), วัฒนธรรมศึกษา (cultural studies): เน้นประเด็นเควียร์ (queer)

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเขียน "ความเป็นอื่น" ในนวนิยายเรื่อง ฟากฟ้าสาละวิน ของหลวงวิจิตรวาทการ

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:อหังการแห่งสามัญชน: สุนทรียศาสตร์และอุดมการณ์ชนชั้นกลางในนวนิยายควมไม่พยาบาท ของ "นายสำราญ"

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในนวนิยายไทย

ผู้เขียน:Imgนนท์จรัส วงศ์วิชัยวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgเสาวณิต วิงวอน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:เลือด หยาดเหงื่อ และน้ำตา: การสร้างอัตลักษณ์คนข้ามเพศในนวนิยายเรื่อง ทางสายที่สาม ของกีรตี ชนา

Img

ที่มา:วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง

หัวเรื่อง:น้ำโขง ดงดิบ หญิงร้าย และชายชาตรี: เจ้าแม่จามรีในฐานะนวนิยายโรมานซ์แนวจักรวรรดินิยม

Img
Img
12