Search Result of "นวนิยาย"

About 123 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คำยืมภาษาตะวันตกในนวนิยายไทย (2010)

ผู้แต่ง:ImgMrs.SIRIWAN NANTACHANTOON, Associate Professor, Imgน.ส.ลักขณา พรมพรรณา ,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เพศวิถีและอารมณ์ปรารถนาในนวนิยายเรื่อง เราลิขิต และ แผ่นดินของเรา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วิกฤตความเป็นชายในนวนิยายเรื่อง อกโตสะโพกใหญ (2020)

ผู้แต่ง:ImgDr.์NAIYAPAT ATHITPAT, Lecturer,

วารสาร:

Img
1234567