Search Result of "นวดไทย"

About 7 results
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การศึกษา ความรู้ ความคิดเห็น และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการนวดแผนไทยในเขตจังหวัดชลบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติยา ทัศนะบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการนวดไทยในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพการแพทย์แผนไทย จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgกมลรัตน์ ณ หนองคาย

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาการนวดไทยในระบบธุรกิจ

ผู้เขียน:Imgพรรณพิมล บุญญภิญโญ

ประธานกรรมการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชารอง:Imgอริชัย รักธรรม

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกายบริหารแบบไทยฤาษีดัดตนของผู้ให้บริการนวดไทย ในจังหวัดนครนายก

ผู้เขียน:Imgชไมพร อ้นสว่าง

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. กิติยา ทัศนะบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ: ธุรกิจระหว่างประเทศ การลงทุน eCommerce ธุรกิจขนาดย่อม-ครอบครัว

Resume