Search Result of "นฤวิชญ์ ทองใหญ่"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Wind atlas of Chanthaburi and Trat provinces, Thailand

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img Img

Img

งานวิจัย

การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในเขตชุมชนเมือง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:energy conservation, renewable energy, hvac / refrigeration system, measurement and verification

Resume