Search Result of "นฤมล อนันทาวุฒิ"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ความต้องการในการใช้พื้นที่สวนของผู้พิการทางสายตา (2010)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

Researcher

นาง ศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบและการจัดสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาชุมชน, ส่งเสริมการเกษตร

Resume