Search Result of "นฤชิต ดำปิน"

About 146 results
Img

Researcher

ดร. นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Resources Conservatiion Ecology, Aquatic Ecosystem, Natural Resources System Management

Resume

Img

งานวิจัย

การจัดการระบบลุ่มน้ำท่าจีน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิชัยพัฒนา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดยูโทรฟิเคชั่นในบ่อผึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678