Search Result of "นริศรา ปานดอน"

About 6 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร, การประมวลผลภาพทางการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร เทคโนโลยีระบบให้น้ำแก่พืช

Resume