Search Result of "นราภรณ์ อินดาฤทธิ์"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเส้นด้ายกึ่งตัวนำหลายฟังก์ชันที่มีความเสถียรสูงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์แบบสวมใส่ (2018)

หัวหน้าโครงการ:ดร.เรวัตร ใจสุทธิ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เรวัตร ใจสุทธิ

แหล่งทุน:แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume