Search Result of "นราภรณ์ จันทร์น้อย"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบบัญชีการเงินสำหรับกิจการออกแบบสิ่งพิมพ์: กรณีศึกษา

ผู้เขียน:Imgนราภรณ์ จันทร์น้อย

ประธานกรรมการ:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection