Search Result of "นมผง"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมของอนุภาคและเส้นโค้งความหนืดสำหรับกระบวนการผลิตนมผง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการทดแทนน้ำนมโคด้วยนมผงเทียมต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนม

ผู้เขียน:Imgวรรณวิษา ไทยเที่ยง

ประธานกรรมการ:Imgดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:พฤติกรรมของอนุภาคและเส้นโค้งความหนืดสำหรับกระบวนการผลิตนมผง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:อุดมแดรีฟาร์ม

หัวเรื่อง:ผลการใช้นมผงเทียมทดแทนนำนมแม่โคต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกโคนม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:อุดมแดรี่ฟาร์ม

หัวเรื่อง:การทดแทนนมแม่ด้วยนมผงเทียมต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ผลของการทดแทนน้ำนมโคด้วยนมผงเทียมต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์นโยบายการควบคุมการนำเข้านมและผลิตภัณฑ์นมของประเทศไทย : ศึกษากรณีมาตรการกำหนดสัดส่วน โควต้านำเข้าหางนมผง

ผู้เขียน:Imgเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยวัฒน์ คนจริง, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12