Search Result of "นมถั่วเหลือง"

About 74 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

นมถั่วเหลือง ประเภทงานศิลปกรรม (2010)

นักวิจัย:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

ประเภท:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองโดยใช้สารทดแทนความหวาน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณฐิฒา รอดขวัญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณธนวัน วิกัยกุล)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตเนยแข็งสีแดงจากนมถั่วเหลืองด้วยเชื้อรา Monascus purpureus (2014)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กนกกร สินมา, อาจารย์, Imgผศ.ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล, Imgอ.ช่อทิพย์ หล่อรุ่งเรือง

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดลองและทำนายการแพร่ของกลิ่นจากนมถั่วเหลืองสูตรต่างๆ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:ImgHerv? This

แหล่งทุน:สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img

งานวิจัย

ผลของพรีไบโอติกนมถั่วเหลืองต่อการเจริญของโปรไบโอติกแบคทีเรีย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234