Search Result of "นม"

About 1666 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ประชุมวิชาการโคนม เรื่อง "อุตสาหกรรมโคนมไทยในการแข่งขันในอนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร"

หัวเรื่อง:การศึกษาย้อนหลังถึงปัจจัยเสี่ยงของการพบอะฟลาทอกซินในอาหารโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:ประชุมวิชาโคนม เรื่อง "อุตสาหกรรมโคนมไทยในการแข่งขันในอนาคตและการปร|1

หัวเรื่อง:400101

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการโคนม 2549 "อุตสาหกรรมโคนมไทยกับการแข่งขันในอนาครและการปรับตัวของเกษตรกรไทย"

หัวเรื่อง:การพัฒนามาตรฐาน GMP ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการโคนมไทยในโอกาสครบรอบ 30 ปี โรงาบาลสัตว์ Update วิชาการโคนมไทย 2553

หัวเรื่อง:ปัญหากีบและขาเจ็บต่อระบบสืบพันธุ์ในโคนม

Img

ที่มา:องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช, Imgนางสาวนิลุบล สุขภาพ

Img

ที่มา:วารสารโคนม

หัวเรื่อง:50 ปี การพัฒฯอสาหกรรมการเลี้ยงโคนมไทย (ตอนจบ)

Img

ที่มา:สหกรณ์โคนมภูพานสกลนครจำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบการจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการอาหารหยาบของสหกรณ์โคนมภูพานสกลนครจำกัด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์

Img

ที่มา:องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาต้นแบบหน้าจอการไหลเวียนของระบบสารสนเทศ สำหรับ อ.ส.ค.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารโคนม

หัวเรื่อง:50 ปี การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม (ตอนที่ ๑)

Img

ที่มา:วารสารโคนม

หัวเรื่อง:50 ปี การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมไทย (ตอนที่ 2)

Img

ที่มา:ชุมชนสหกรณ์โคนมภาคใต้ จำกัด

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์และระบบการจัดการให้อาหารของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วารสาร การจัดการและเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์ในโคนม

หัวเรื่อง:การจัดการอาหารระยะคลอดในโคนม

12345678910...