Search Result of "นพเก้า ณ พัทลุง"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาคลังการประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้เขียน:Imgนพเก้า ณ พัทลุง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)