Search Result of "นพวัต กึ่งพุทธพงศ์"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุประกอบแต่งพอลิเบนซอกซาซีน-คาร์บอนแบล็กสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว นวลจันทร์ มัจฉริยกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พอลิเมอร์

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Electrically Conductive Polymers/ Polymer Composites/ Polymer Blends/ Nanocomposites

Resume