Search Result of "นพมณี สุวรรณัง"

About 11 results
Img

งานวิจัย

พลวัตของอินทรียวัตถุในดินและบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตดินภายใต้สวนยางพารา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDr.Alain Brauman, ImgDr.Frederic Gay, Imgนางสาวภูษณิศา หีบเงิน

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

การประชุมวิชาการ

เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืชของประเทศไทย (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การจัดทำตัวอย่างอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์ดิน (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Who eat rubber litters? Dynamics and drivers of litter decomposition in rubber plantations

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Dynamics and drivers of litter decomposition in rubber plantations

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของดินผสม วัสดุแทรกในส่วนประกอบของระบบการจัดเรียงดินหลายชั้นต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชน

ผู้เขียน:Imgนพมณี สุวรรณัง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

งานวิจัย

การจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช (2002)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นันทนา ชื่นอิ่ม, Imgนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, Imgผศ.ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. นันทนา ชื่นอิ่ม

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ดิน-พืช

Resume

Img

Researcher

นาง ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสกัดและวิเคราะห์สารสาคัญในสมุนไพร, วิเคราะห์สารและการใช้เครื่องมือทาง Chromatography

Resume

Img

Researcher

ดร. กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาทางดิน เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม และอินทรียวัตถุในดิน

Resume