Search Result of "นพพร รัตนช่วง"

About 11 results
Img

Researcher

นาย นพพร รัตนช่วง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เลเซอร์ฟิสิกส์

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาสมบัติแกนขดลวดเหนี่ยวนาด้วยวงจรพัลส์เดี่ยว (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติแกนขดลวดเหนี่ยวนาด้วยวงจรพัลส์เดี่ยว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภัทรพงศ์ รักน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย ภัทรพงศ์ รักน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:แม่เหล็กไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงและใยแก้วนำแสง

Resume

Img

Researcher

นาย นพปฎล สุทธิศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย เอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ของแสง, ผลึกวิทยารังสีเอกซ์

Resume