Search Result of "นพพร บึกแว่น"

About 16 results
Img
Img

งานวิจัย

แม่พิมพ์ที่มีโพรงระบายความร้อนตามรูปทรงชิ้นงาน I (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การขึ้นรูปต้นแบบรวดเร็วโดยใช้น้ำเป็นวัตถุดิบ (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การหดตัวของเรซินผสมทัลคัมในแม่พิมพ์หล่อพระพุทธรูป (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบการผลิตและเครื่องกัดห้าแกนสำหรับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์อัดยางรองเท้า

ผู้เขียน:Imgนพพร บึกแว่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

งานวิจัย

แม่พิมพ์รวดเร็วเพื่องานประยุกต์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ I (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับแม่พิมพ์รวดเร็วและวัสดุแบบไล่สัดส่วนของส่วนผสม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก มก. ต่อเนื่อง ๓ ปี ในส่วนของมหาวิทยาลัย ๗๕% จากเงินรายได้ส่วนกลาง มก. ปี ๒๕๕๔ จากรายการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ มก. (เงินอุดหนุนทั่วไป)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมแบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็ว (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

Rapid Tooling by Layer Manufacturing Technique (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geometric Modeling, Computational Geometry, CAD/CAM, Manufacturing

Resume