Search Result of "นพดล จันทวีระ"

About 4 results
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๖ (รางวัลผลงานวิจัยระดับดี) (2014)

ผลงาน:การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย

นักวิจัย: Imgดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ Imgดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายจตุพล อังศุเวช, อาจารย์ Imgนายศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์ Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์ Imgนางสาวพุดตาน จันทรางกูร, อาจารย์ Imgรศ.ดร.วีระ อินพันทัง Imgผศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ Imgอ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ Imgอ.พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์ Imgอ.จิรศักดิ์ เกื้อสมบัติ Imgอ.อดิศร ศรีเสาวนันท์ Imgอ.เจนยุทธ ล่อใจ Imgผศ.ดร.ทรงยศ วีระทรีมาศ Imgผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล Imgผศ.วีละ อาโนลัก Imgนายนพดล จันทวีระ

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

Img
Img

Researcher

ดร. อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, ภูมิทัศน์พื้นถิ่น

Resume