Search Result of "นพ"

About 3068 results
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของรูปทรงและขนาดนาโนพอร์ต่อกลไกการตรวจหาตัวบ่งชี้มะเร็งปากมดลูกชนิด micro RNA เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดนาโนพอร์เซนเซอร์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img

ที่มา:นายนพวงค์ ศิริบุญนภา

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตกล้ายางพันธุ์ดีเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรของสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัทอดินพ จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวแดง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง

Img

ที่มา:นายนพวงค์ ศิริบุญนภา

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตต้นพันธุ์ยางพาราคุณภาพดี เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรของสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgนางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์

Img

ที่มา:สำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านพร้าว

หัวเรื่อง:การวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านพร้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไซรัปจากสับปะรดที่มีฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์และศักยภาพการเป็นพรีไบโอติก (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของรูปทรงและขนาดของนาโนพอร์ต่อประสิทธิภาพการตรวจหาตัวบ่งชี้มะเร็งปากมดลูกชนิด micro RNA เพื่อการพัฒนาเครื่องตรวจจับมะเร็งชนิดนาโนพอร์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอรรถพล ชัยมนัสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านพร้าว (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านพร้าว

Img

Researcher

นาย ธนพัฒน์ สุกแสงศรี

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลชมเชย บทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ (2016)

นักวิจัย:Imgดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, อาจารย์

Doner:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

12345678910...