Search Result of "นนทรัตน์ นิ่มสุวรรณ"

About 7 results
Img

งานวิจัย

หาค่าอายุหลักฐานทางโบราณคดีด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (TL Dating) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฐวัฒน์ เกษเทศ, Imgนนทรัตน์ นิ่มสุวรรณ

แหล่งทุน:สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ 451 ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

Img

งานวิจัย

สำรวจโบราณคดีใต้ดิน ด้วยเครื่องมือธรณีฟิสิกส์ บริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฐวัฒน์ เกษเทศ, Imgนนทรัตน์ นิ่มสุวรรณ

แหล่งทุน:มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

Img
Img

งานวิจัย

หาอายุตะกอนดินด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (TL-dating) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฐวัฒน์ เกษเทศ, Imgนนทรัตน์ นิ่มสุวรรณ

แหล่งทุน:คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเรืองแสงความร้อน (TL) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฐวัฒน์ เกษเทศ, Imgนนทรัตน์ นิ่มสุวรรณ

แหล่งทุน:อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีวิทยา , ธรณีโบราณคดี, การตรวจวัดและตรวจสอบวัตถุโบราณ, การสำรวจแหล่งแร่

Resume