Search Result of "นงค์สุดา ผลจันทร์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของนิสิตนักศึกษาชายระดับปริญญาตรี

ผู้เขียน:Imgนงค์สุดา ผลจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช, Imgนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection