Search Result of "นครราชสีมา"

About 658 results
Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการย้อมสีธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์

Img

ที่มา:การประเมินผลโครงการฝนหลวงลุ่มน้ำลำคลอง จ.นครราชสีมา

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการฝนหลวงลุ่มน้ำลำคลอง จ.นครราชสีมา

Img

ที่มา:สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา

หัวเรื่อง:โครงการหาอายุวัตถุด้วยวิธีเปล่งแสงความร้อนโบราณวัตถุจากโบราณสถานปราสาทมีชัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 ประจำปี 2552. ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

หัวเรื่อง:การควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนกระจก ด้วยหุ่นยนต์ตรวจวัดความชื้นภายในอากาศ

Img

ที่มา:(ย้ายไปหัวข้อสประชุมวิชาการ) การประชุมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552

หัวเรื่อง:การจำลองแบบการไหลแบบ 2 มิติด้วยแบบจำลอง MIKE21 HDFM บริเวณพื้นที่ชายฝั่งท่าเรือเมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...