Search Result of "นก"

About 1595 results
Img

งานวิจัย

โครงการการปรับค่าโภชนะในอาหารนกกระทาเพื่อใช้ขุนนกกระทาก่อนการปลด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภคอร อัครมธุรากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์, Imgนางสาวเรญา ม้าทอง

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ

Img
Img
Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการไข้หวัดนก จัดโดยศูนย์วิทยศาสตร์ไข้หวัดนกร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มสัตว์ปีกและเขตกันชนเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพาร์ทเมนท์ทาไลเซชั่น

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการไข้หวัดนก จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ไข้หวัดนกร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ในสัตว์ชนิดต่างๆ

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการไข้หวัดนก จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ไข้หวัดนกร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจหาระดับภูมิคุ้มกันของ การติดเชื้อ ไวรัสไข้หวัดนก ชนิด H5N1 ในสัตว์ปีก

Img

ที่มา:สำนักงนกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการผลิตสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงนกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ การใช้ผลิตภัณฑ์นำมันหอมระเหยจากพืชเพื่อป้องกันโรคบิดในการผลิตไก่เนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:อบต.ทุ่งลูกนก

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ อบต.ทุ่งลูกนก

Img

ที่มา:โครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และศึกษาการใช้พื้นที่สำคัญ (core area) ในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเ งานกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและปริมาณเบต้าแคโรทีนของสาหร่ายสไปรูลินาในอาหารสูตรลดต้นทุนและสูตร zarrouk

Img

ที่มา:สำนักงนกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ ผลการใช้ผลิตภัณฑ์นำมันหอมระเหยจากตะไคร้ต่อการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในเต้านมของแม่โคนมระยะให้นำนม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงนกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงนกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงนกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญญาหารผสมรังนก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, Imgดร.สิรินันท์ ชมภูแสง

แหล่งทุน:บริษัท เอสทีโชติโก จำกัด

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สารก่อภูมิแพ้อาหาร (2011)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Vipa Surojanametakul,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณรุจ วศินชัยพร)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลการใช้ใบเตยหอมต่อสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาไข่ ช่วงอายุต่าง ๆ ภายใต้สภาพโรงเรือนแบบปิด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางภคอร อัครมธุรากุล, Imgนางสาวเรญา ม้าทอง

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

12345678910...