Search Result of "ธเนศ บรรทมสินธุ์"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. วิทยา ศักยาภินันท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรัชญามาร์กซ์ , พุทธศาสนา , พุทธปรัชญา, ตรรกวิทยา , ศาสนาฮินดู

Resume