Search Result of "ธูปฤาษี"

About 63 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกกกลม ธูปฤาษี และพุทธรักษา ในการบำบัดคุณภาพนำ้ทิ้งจากโรงไฟฟ้าราชบุรี (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยธูปฤาษีในระบบดินสภาพน้ำขังสลับแห้งร่วมกับพืช

ผู้เขียน:Imgปวีณา สังข์ศรีอินทร์

ประธานกรรมการ:Imgวัลลภ อารีรบ

กรรมการร่วม:ImgSudchai Kumnerdmanee, Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การดูดซับไขมันและน้ำมันในน้ำทิ้งโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยธูปฤาษี และกกกลม

ผู้เขียน:Imgจงภร มหาดเล็ก

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

กรรมการร่วม:Imgคณิตา ตังคณานุรักษ์, Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การดูดซับสีในน้ำเสียจากโรงานผลิตเบียร์ด้วยถ่านธูปฤาษีและกากตะกอน

ผู้เขียน:Imgธารทิพย์ แสงทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

กรรมการร่วม:Imgคณิตา ตังคณานุรักษ์, Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดไขมันและน้ำมันจากโรงอาหาร ด้วยวิธีการดูดซับด้วยธูปฤาษีและกกกลม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยธูปฤาษีในระบบดินสภาพน้ำขังสลับแห้งร่วมกับพืช

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การดูดซับซัลไฟด์ไอออนในน้ำเสียด้วยถ่านธูปฤาษีและถ่านกะลามะพร้าว

1234