Search Result of "ธุรกิจโรงแรม"

About 51 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรม: ทักษะการอ่าน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุนทรัตร์ แสงงาม, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความสามารถของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาวในประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
123