Search Result of "ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์"

About 7 results
Img
Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หัวเรื่อง:ผลประเมินระดับความรู้ทางการบัญชีเพื่อสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กรณีศึกษา ชุมชนในเขตอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์, Imgนางสาวนันทิยา พรมทอง, อาจารย์, Imgนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว กันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

นาย กฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบัญช๊

Resume

Img

Researcher

นางสาว นันทิยา พรมทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:บัญชี

Resume

Img

Researcher

นาย วรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบัญชี

Resume

Img

Researcher

ดร. ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบัญชีบริหาร , การบัญชีต้นทุน, การเงิน

Resume