Search Result of "ธุรกิจ"

About 20153 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 5)

หัวเรื่อง:บทบาทนักลงทุนสถาบันต่อการลดต้นทุนตัวแทนกรณีศึกษากองทุนอสังหาริมทรัพย์

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:การใช้แบบฝึกหัดร่วมกับเทคนิคการสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาสำหรับนิสิตที่เรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค I

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกระชายในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการผ่านรายการค้าไปยังบัญชีแยกประเภทโดชใช้เทคนิคกลุ่มช่วยเหลือรายบุคคล สำหรับนิสิตที่เรียนรายวิชาการบัญชีการเงิน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมนึก จงไพบูลย์กิจ, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:ทัศนคติของประชาชนต่อการใช้ก๊าซ NGV ในรถยนต์ส่วนบุคคล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมนึก จงไพบูลย์กิจ, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:อุปสงค์การบริโภคอาหารมังสวิรัติของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุศยรินทร์ กองแก้ว, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคกรณีตัวอย่าง เพื่อสร้างความเข้าใจในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินสำหรับนิสิตที่เรียนในรายวิชาการเงินธุรกิจ

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:ศึกษาผลกระทบอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินเปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการเริ่มใช้มาตราฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน์ของพนักงานในปี 2554 เป็นครั้งแรก

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:ผลกระทบส่วนเพิ่มของโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่มีต่อมูลค่าของกิจการ: หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนใน SET100

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอุษา วงศ์สอนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวปฏิบัติทางด้านการบัญชีบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกรอบวิเคราะห์ลักษณะการแข่งขันของอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินกองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:อิทธิพลของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดกีฬาที่มีกับการพัฒนาประเภทแฟนกีฬาของทีมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:กรณีศึกษาในประเทศไทย

Img

ที่มา:จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์

หัวเรื่อง:เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน : ประเด็นที่ผู้จัดทำและผู้ใช้งบการเงินควรรู้

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้บรรยากาศจริยธรรมในการทำงานและบทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งส่งเสริมจริยธรรมของพนักงาน

Img

ที่มา:วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

หัวเรื่อง:บทบาทของนักลงทุนสถาบันต่อการลดต้นทุนตัวแทนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์

Img

ที่มา:สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบข้อมูลธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ผู้นำเที่ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

12345678910...