Search Result of "ธุรกรรม"

About 52 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบธุรกรรมวิทัศน์แบบทันการณ์สำหรับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgเปรมฤดี นิกรพงษ์สิน, Imgสุรีย์ เมธาชูโชค

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:ระบบธุรกรรมวิทัศน์สำหรับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามมาตรฐานสากล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:สถานภาพการทำธุรกรรมทางการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ในพื้นที่เขตภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:สถานภาพการทำธุรกรรมทางการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ในพื้นที่เขตภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 9 วันที่ 6 ธันวาคม 2555

หัวเรื่อง:สถานภาพการทำธุรกรรมทางการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ระบบธุรกรรมวิทัศน์แบบทันการณ์สำหรับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, อาจารย์

123