Search Result of "ธีระยุทธ จันทะนาม"

About 2 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดีเยี่ยมในการนำเสนอแบบบรรยาย (2015)

ผลงาน:การศึกษาเปรียบเทียบฟางข้าวและข้าวฟ่างในอาหารผสมครบส่วนหมักต่อการกินได้ การย่อยได้และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของแกะ

นักวิจัย: Imgดร.พิชาด เขจรศาสตร์, อาจารย์ Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยขอนแก่น