Search Result of "ธิติพัทธ์ หิรัญรัชต์โอฬาร"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

การวางแผนการให้บริการแผนกตรวจสุขภาพด้วยการจำลองสถานการณ์ (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Operations Research, Simulation, Petri Nets Model

Resume